Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Dersleri > 4.DÖNEM DERSLERİ

Eğitim Psikolojisi cevap anahtarı

(1/1)

BentSahra:EĞİTİM PSİKOLOJİSİ A
1. I. Aile
II. Okul
III. Arkadaş çevresi
Yukarıdakilerden hangileri sunmuş olduğu
kalıtsal ve çevresel faktörlerle bireylerin
gelişimini şekillendiren sosyal
ortamlardandır?
***A) YalnızI
B) Yalnızll
C) Yalnızlll
D) I ve II
E) II ve III

2. Bireylerin gelişimleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Okul, öğrencilerin gelişimini destekleyecek
uygun öğrenme ortamları sunmalıdır.
B) Öğretmenlerin öğrencilerin gelişim
özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekmektedir.
***C) Okul çevresi sunduğu zengin olanaklarla
bireyin gelişimi için yeterlidir.
D) Bireyin kalıtsal özelliklerinin gelişiminde aile
en önemli güçtür.
E) Bireyin gelişiminde okul sisteminin rolü
oldukça önemlidir.

3. Eğitim sürecinin bireyin gelişimindeki rolüyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuğun aile ve okul yaşantıları gelecekteki
davranışlarını da etkileyebilmektedir.
**B) Çocukların gelişimini en üst seviyede
gerçekleştirebilmek için bireysel farklılıkların
ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.
C) Okulun bireyin kendisini tanıması için
fırsatlar sunması gerekmektedir.
D) Çocuğun gelişiminde ailenin yanı sıra
toplumun özellikleri ve sunduğu olanaklar
da son derece önemlidir.
E) Eğitim süreci her çocuğun kendi
kapasitesini en üst düzeyde
gerçekleştirmesini hedeflemektedir.

4. Öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif
olduklarını, öğrenme yaşantılarının akademik
alanlarla sınırlı kalmaması gerektiğini ve
çocuğun çevreye uyumunu vurgulayan eğitim
psikolojisi temsilcisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Stanford-Binet
B) W. James
C) Skinner
***D) J. Dewey
E) Thorndike

5. Eğitim psikolojisinin odağında
aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A) Aile-öğrenci arasındaki etkileşim
B) Öğretmenler
C) Öğrenciler
D) Akran ilişkileri
***E) Öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşim

6. Bireylerin gelişimsel değişimlerinin önceki
gelişmelere dayalı olması ve bir sonraki
gelişim dönemi için de temel oluşturması
aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisi ile
ilgilidir?
A) Gelişim genelden özele doğrudur.
B) Gelişimde bireysel farklılıklar söz konusudur.
***C) Gelişim birikimlidir.
D) Gelişim süreklidir.
E) Gelişimin belirli yönelimleri bulunmaktadır.

7. "Bireyler biyo-psiko-sosyal varlıklardır"
ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi
anlatılmaktadır?
A) Genetik faktörler gelişimde en önemli rolü
oynamaktadırlar.
**B) Gelişim alanları iç içe geçmiş bir durumda
sürekli etkileşim halindedir.
C) Sosyal duygusal süreçler gelişimin temel
belirleyicisidir.
D) Psikolojik süreçler yetişkin kimliğini belirleme
potansiyeline sahiptirler.
E) Bireylerin gelişim sürecinde en temel gelişim
alanı biyolojik gelişimdir.


8-Genotip kavramıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Organizmanın sahip olduğu tüm
özelliklerdir.
B) Bireyin baskın genlerinin toplamından
oluşur.
***C) Organizmanın sahip olduğu genetik
özelliklerin tümüdür.
D) Çevresel faktörler tarafından şekillenen
özelliklerdir.
E) Bireyin çekinik genlerinin toplamıdır.


9-Okul öncesi dönemdeki çocuklar gelişimin
hangi döneminde yer alırlar?
**A) İlk çocukluk dönemi
B) İkinci çocukluk dönemi
C) Erken çocukluk dönemi
D) Okul dönemi
E) Son çocukluk dönemi

10. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişim
alanına özgü bir özelliktir?
A) Soyut düşünce gelişimi
B) Zaman algısının gelişimi
C) Organ gelişimi
D) Sınıflama becerisinin gelişimi
**E) Dil gelişimi

11. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ince
kaslarının kullanımını gerektirmektedir?
A) Duvardan atlamak
B) Salıncakta sallanmak
C) Suya taş atmak
***D) Ayakkabısını bağlamak
E) Hızlı bir şekilde koşmak


12. Dış doku, orta doku ve iç doku tabakalarının
geliştiği ve organların temel gelişiminin
gerçekleştiği doğum öncesi gelişim evresi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Blastosist
B) Embriyo
C) Dölüt
D) Fetüs


13. İlk çocukluk dönemindeki fiziksel gelişimle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Çocuğun ağırlığı doğumdaki ağırlığının
yaklaşık olarak iki katıdır.
**B) Çocukların beden oranı görünümü
bebeklikteki gibidir.
C) Çocuğun kemikleri iyice sertleşmiş ve
olgunlaşmıştır.
D) Kız çocukları erkeklere göre genel olarak
daha ağırve uzundurlar.
E) Çocukların kas gelişiminde önemli bir artış
gözlenir.


14. Fiziksel gelişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Erkekler ergenliğe kızlardan iki yıl daha
önce girmektedirler.
B) Erinlik yıllarında bedenin organlarındaki
dengesiz büyüme sakarlığa yol açar.
C) Erinlikte birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerinin
ortaya çıkışında bireysel farklılıklar söz
konusudur.
D) Erinlik yıllarında bedenin tüm organlarında
büyüme hızı aynıdır.
**E) Erinlikte iç salgı bezlerinin işleyişindeki
hızlanma ergenin geç olgunlaşmasına
sebep olur.


15. I. Zigot, dölüt evresinde oluşur.
II. Kadında var olan cinsiyet kromozomu
bebeğin cinsiyetini belirler.
III. Doğum öncesi gelişimde olumsuz çevre
koşullarına çok duyarlı olunan, önemli ve
kritik evre embriyo evresidir.
IV. Bebeğin cinsiyeti fetüs evresinde, cinsiyet
kromozomlarının eşleşmesi sonucu
belirlenir.
Doğum öncesi dönem ile ilgili olarak
yukarıda verilen ifadelerden hangileri
doğrudur?
A) I ve II
B) İve III
**C) I ve IV
D) II, III ve IV


16. İlk kez gördüğü fili, önceleri ineğe benzeten
Aysu, ineğin hortumunun olmadığını görünce
şaşırmış ve ailesine sorular sorarak yeni
gördüğü hayvanı adlandırmaya çalışmıştır.
Aysu'nun yeni gördüğü hayvanı
adlandıramaması ve bundan rahatsızlık
duyması sonucu ailesine sorular sorması
hangi bilişsel sürece örnektir?
A) Olgunlaşma
**B) Dengeleme
C) Uyumsa ma
D) Şema oluşturma
E) Özümleme


17. Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kuramda geçen olgunlaşma kavramı ahlaki
bir yön içerir.
B) Bilişsel gelişim birbiriyle ilişkili beş faktörden
etkilenir.
**C) Farklı gelişim dönemlerinde zihinsel işlem
biçimi de farklılaşır.
D) Farklı yaşlardaki çocuklar arasındaki
performans farkı, sahip oldukları bilgi
birikiminden faydalanır.
E) Zihinsel gelişimi biyolojik yönünden ayrı
olarak incelemektir.


18. Üniversite öğrencilerinin ilk kez geldikleri kentle
ilgili bilgileri başlangıçta son derece sınırlı iken,
mezun olmaya yakın kentin semtleri, alışveriş
merkezleri, parkları, tarihi v.s. gibi pek çok bilgiler
bütününe sahip olurlar.
Yukarıdaki durum, Piaget'in Bilişsel
Kuramı'nda yer alan hangi kavrama örnek
oluşturur?
A) Biliş
B) Korunum
C) Bilişsel yapılar
***D) Şema
E) Dengelenim


19. Var olan şemaları, yeni bilgilere ve fikirlere
göre düzenlemeyi içeren işleme ne ad
verilir?
***A) Uyma
B) Özümleme
C) Dengelenim
D)Korunum

20. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in bilişsel
gelişim dönemlerinden işlem öncesi dönemin
özelliklerinden biri değildir?
A) Ben merkezciliğin yaşanması
B) Ağırlıklı olan düşünme biçiminin sezgisel
düşünme olması
C) Baskın olan öğrenme biçiminin deneme
yanılma yöntemi olması
***D) Dil öğrenmeye en düşük düzeyde hazır
olunan dönem olması
E) Yaklaşık iki-yedi yaş aralığını kapsaması


21. Kişilik gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
***A) Kişilik gelişimi sadece kalıtımsal faktörler
tarafından belirlenmektedir.
B) Bireyin ailedeki doğuş sırası kişiliğin
şekillenmesinde etkili olmaktadır.
C) Kişiliğin oluşumunda öğrenme ilkeleri
etkilidir.
D) Bireylerin içinde yaşadığı kültür, kişiliği
biçimlendirme potansiyeline sahiptir.
E) Kişilik gelişiminde aile en önemli çevresel
faktörlerden biridir.


22. "Mehmet olumlu ve olumsuz özelliklerinin
farkındadır" ifadesi kişiliğin hangi altyapısını
ifade eder?
A) Karakter
B) Güdü
C) Huy
D) Kimlik
***E) Benlik


23. Davranışsal genetik alanının genel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlarda bilişsel gelişimin nasıl
gerçekleştiğini araştırmak
B) Bireylere özgü genetik yapının, dış
görünüşleri nasıl etkilediğini araştırmak
***C) Kişilik gelişiminde kalıtımın rolünü
belirlemeye çalışmak
D) İnsanların fiziksel gelişiminde genlerin
etkisini incelemek
E) Bilişsel gelişimde atalarımızdan gelen
genetik geçişlerin etkisini araştırmak24. Erikson'un kişilik gelişimine yönelik
görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
****A) Kişilik gelişiminde sadece çocukluk yılları
üzerinde durulur.
B) Kişilik gelişiminde ilk yılların önemli olduğu
kabul edilir.
C) Kişilik gelişiminde sosyal çevrenin önemini
vurgular.
D) Kişilik gelişimi dönemlerinde gelişim
karmaşalarının yaşandığını ifade eder.
E) Bir önceki dönemde yaşanılan
olumsuzlukların bir sonraki dönemde telafi
edilebildiğini belirtir.


25. Erikson'un Psikososyal Kişilik Kuramı'na
göre çocuğun cinsel konularda sorduğu
sorulara onun bilişsel gelişim düzeyine
makul ve mantıklı açıklamalar yapılması
sonucu çocukta oluşan belirgin duygu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başarı
B) Bağımsızlık
C) Kimlik
***D) Girişimcilik
E) Özerklik

26. Ahlaka ilişkin aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Temelleri ailede atılır.
B) Çevrenin etkisiyle şekillenir.
C) Yargılardan oluşur.
D) Zaman içerisinde şekillenir.
***E) Nesneldir.


27. Piaget'e göre, çocuğun kuralların sabit,
değişmez olduğuna ve değiştirilmeksizin
uygulanması gerektiğine inanması hangi
ahlaki gelişim döneminin özelliğidir?
A) Somut işlemler
B) Özerk dönem
C) Ahlak öncesi dönem
****D) Dışa bağlı dönem
E) İşlem öncesi dönem

28. Kohlberg' in geliştirdiği Ahlak Gelişimi
Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Ahlaki gelişim düzeyinde olgunlaşma önemli
ancak tek belirleyici unsur değildir.
B) Piaget' in Bilişsel Gelişim Kuramı'na dayalı
olarak geliştirilmiştir.
C) Her birey en üst ahlaki düzeye
erişe meye bilir.
D) Kuramda bireylerin ahlak düzeyleri ikilemler
ile araştırılmıştır.
***E) Kişilerin ahlaki gelişim düzeyleri, örnek
olaylara verdikleri doğru yanıtlara göre
belirlenir.


29. Piaget'in ve Kohlberg' in Ahlak Gelişim
Kuramları karşılaştırıldığında aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
***A) Her iki kuramda da daha üst düzey ahlaki
dönemler üst düzey düşünmeyi gerektirir.
B) Her iki kuram da temellerini Psikanalitik
yaklaşımdan alır.
C) Kohlberg'in kuramında en üst düzeydeki
kişi, Piaget' in kuramına göre dışa bağlı
dönemdedir.
D) Piaget'in kuramı Kohlberg'in kuramından
daha kapsamlıdır.
E) Her iki kuramda ahlak gelişimini 2 dönemde
açıklar.


30. Aşağıdakilerden hangisi ahlak eğitiminde
çocukların diğerlerinin duygu, düşünce ve
ihtiyaçlarını anlamasını geliştirme
yollarından biri değildir?
A) Çiçek yetiştirme
***B) Tekrarlama
C) Hayvan besleme
D) Rol oynama
E) Sanat eğitimi alma

www.nasibimce.com a teşekkürler
Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git