Gönderen Konu: İNSANLIK OKULU (M.SAKİ EROL)  (Okunma sayısı 1743 defa)

Çevrimdışı gullerhurmetine

 • Administrator
 • Kalfa
 • *
 • İleti: 5 104
 • Rep +18/-4
 • Cinsiyet: Bay
 • evli 6 kız sahibi . maksat ilahi rıza .
  • AşK DediĞiN Ya Allah'tan GeLmeLi...Ya Allah İçİn OLmaLı...Ya Da Allah'a ULaşTıRMaLı; YoKSa YerLe BiR OLmaLı...
İNSANLIK OKULU (M.SAKİ EROL)
« : 15 Nisan 2014, 08:49:41 »


Al­lah Te­âlâ Kur’an’da,
“Mu­hak­kak ki biz in­sa­nı en gü­zel bir bi­çim­de ya­rat­tık” (Tîn 95/4) bu­yu­ru­yor. En gü­zel şe­kil… Âlim­le­ri­miz, âyet-i ke­ri­me­de ifa­de bu­yu­ru­lan bu en gü­zel şek­lin, vü­cut özel­lik­le­ri­nin ya­nı sı­ra, baş­ka hiç­bir var­lı­ğa ve­ril­me­yen mü­kem­mel­lik­ler ve ke­mâ­lât ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.

Âlem­le­rin rab­bi­nin yer­yü­zün­de­ki ha­li­fe­si ola­rak ya­ra­tı­lan in­san, el­bet­te di­ğer var­lık­la­ra ben­ze­me­ye­cek, en gü­zel ve en üs­tün ola­cak­tır.

İn­sa­na do­ğuş­tan böy­le bir üs­tün­lü­ğü bah­şe­den rab­bi­miz, in­sa­noğ­lu­nun ha­yat prog­ra­mı­nın da bu eş­siz­li­ğe uy­gun ol­ma­sı­nı is­ti­yor. İn­sa­nın, in­san adı­na ya­ra­şır şe­kil­de dün­ya ha­ya­tı­nı ta­mam­la­ma­sı­nı is­ti­yor. Ya­ni so­rum­lu­luk dö­ne­min­den iti­ba­ren ölün­ce­ye ka­dar ken­di­si­ne fıt­ra­ten ve­ri­len ke­mâ­lât üze­re ya­şa­ma­sı­nı mu­rad edi­yor. Zi­ra kâ­inat­ta ira­de ve hür­ri­yet hak­kı­na sa­hip tek var­lık olan in­sa­nın, ke­mâ­lâ­tı­nı ko­ru­ma ve ge­liş­tir­me yo­lun­da en­gel­ler de var. Kö­tü­lü­ğü em­re­den ne­fis ve şey­tan en önem­li iki­ en­gel­dir. İlâ­hî prog­ra­mın bir hik­me­ti ola­rak, bu en­gel­ler in­san hür­ri­ye­ti­nin bir un­su­ru­dur. Öy­le ya, ter­cih hak­kı ol­maz­sa yü­cel­me ve ne­ti­ce­sin­de ilâ­hî mü­kâ­fat na­sıl ola­cak?

İn­san, rab­bi­ne ezel­de ver­di­ği sö­ze sa­dık kal­ma­yıp, nef­si­nin kö­tü ar­zu­la­rı­na esir ol­muş, şey­ta­nın tu­zak­la­rı­na al­dan­mış ise, in­san­lık sı­fa­tın­dan sıy­rıl­mış olu­yor. Cis­men in­san ola­rak kal­sa bi­le, her tür­lü kö­tü­lük ve boz­gun­cu­lu­ğun bek­le­ne­bi­le­ce­ği bir var­lı­ğa dö­nüş­müş olu­yor. Al­lah Te­âlâ, öy­le­le­ri için “aşa­ğı­la­rın en aşa­ğı­sı” (Tîn 95/5) sı­fa­tı­nı kul­la­nı­yor. Aşa­ğı­la­mak için kul­la­nı­lan hay­van isim­le­ri­ni bi­le de­ğil! Zi­ra hay­van­lar da, ila­hî ira­de­nin ver­di­ği va­zi­fe­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ren, ya­ra­tı­lış özel­lik­le­ri­ne gö­re ya­şa­yan var­lık­lar­dır.

İn­sa­nı in­san ol­ma he­def ve ga­ye­si­ne gö­re ya­şa­ta­bil­me ça­ba­la­rı­nın ta­ma­mı­na ter­bi­ye, ya­ni eği­tim di­yo­ruz. Eği­tim, top­lum­da­ki ge­nel an­la­yı­şın ak­si­ne, bil­gi ver­me fa­ali­ye­ti olan öğ­re­tim­den çok fark­lı bir kav­ram­dır. Eği­tim bel­ki bil­gi­len­dir­me­yi de içi­ne alır, fa­kat as­la bil­gi­den, ilim­den iba­ret de­ğil­dir. Bu mâ­na­da eği­ti­min okul­la sı­nır­lı ola­ma­ya­ca­ğı; baş­ta ai­le ol­mak üze­re bü­tün bir top­lu­mun eği­tim ara­cı ol­du­ğu ke­sin­dir. Yi­ne ile­ti­şim araç­la­rı­nın, özel­lik­le de te­le­viz­yo­nun ro­lü­nü de unut­ma­mak ge­re­ki­r.

İn­sa­nın do­ğuş­tan ge­tir­di­ği ve ge­liş­tir­di­ği tak­dir­de onu me­lek­ler­den üs­tün ya­pa­cak ke­mâ­lâ­tı­nın ge­liş­ti­ril­me­si işi­ni yal­nız­ca oku­la yük­le­mek, sa­de­ce bu­gü­nü­mü­zü de­ğil, ya­rın­la­rı­mı­zı da ka­rar­ta­cak bir ha­ta de­ğil mi­dir? Bu­gün me­de­nî sa­yı­lan ül­ke­le­rin o ka­li­te­li okul­la­rın­da ya­şa­nan tra­je­di­le­ri na­sıl izah ede­bi­li­riz? Ül­ke­miz­de, iyi okul­lar­da öğ­re­nim gör­müş, say­gın mes­lek­ler edin­miş ba­zı in­san­la­rın yüz kı­zar­tı­cı iş­le­ri­ni ney­le açık­la­ya­bi­li­riz?

Ai­le­sin­den, için­de ya­şa­dı­ğı top­lum­dan, oku­du­ğu ki­tap­lar­dan, ders din­le­di­ği ho­ca­lar­dan, iz­le­di­ği te­le­viz­yon­dan, yer­yü­zün­de in­san ola­rak bu­lun­ma­nın ne an­la­ma gel­di­ği­nin ter­bi­ye­si­ni ve ede­bi­ni der­le­ye­me­miş in­san­dan dip­lo­may­la ne bek­le­ye­bi­li­riz? Hat­ta de­ni­le­bi­lir ki, öy­le­le­ri keş­ke oku­yup mes­lek sa­hi­bi ol­ma­sa­lar da, baş­ka in­san­la­rı, baş­ka ha­yat­la­rı böy­le­si­ne et­ki­le­me­se­ler­di.

Gö­rü­lü­yor ki, va­zi­fe­miz bü­yük ve çok önem­li. He­pi­miz, top­ye­kün ter­bi­ye gö­re­vi­mi­zi dev­ral­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. Özel­lik­le de okul ön­ce­si dö­nem­de ço­cuk­la­rı­mı­za, ya­şan­tı­mız­la ör­nek­le­ye­rek ve kav­ra­yış­la­rı­na uy­gun yol­lar­la an­la­tıp öğ­re­te­rek te­mel di­nî eği­ti­mi mut­la­ka ver­me­li­yiz. Ne­re­den gel­di­ği­ni, ni­çin ya­şa­dı­ğı­nı, ne­re­ye gi­de­ce­ği­ni, na­sıl iyi bir in­san ola­bi­le­ce­ği­ni öğ­ret­me­li­yiz. Ki­şi­li­ğin şe­kil­len­di­ği bu dö­nem­de alı­nan eği­ti­min bü­tün bir ha­ya­tı et­ki­le­di­ği­ni, bu dö­nem­de alı­nan bil­gi­le­rin ta­şa nak­şe­dil­miş­çe­si­ne ka­lı­cı ol­du­ğu­nu unut­ma­ma­lı­yız.

Biz­ler, eği­tim va­zi­fe­mi­zi hak­kıy­la ye­ri­ne ge­ti­re­bil­mek için, ön­ce­lik­le ken­di ha­yat prog­ra­mı­mı­zın rab­bi­mi­zin mu­rad et­ti­ği çiz­gi­ye ne ka­dar uy­gun ol­du­ğu­nu ir­de­le­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. İş­le­ri­mi­zin nef­sa­nî mi, şey­ta­nî mi, yok­sa O’nun rı­za­sı­na gö­re mi ol­du­ğu­nu te­fek­kür et­mek zo­run­da­yız. Kal­bi­mi­zin ne­yin mu­hab­be­ti ve sev­gi­siy­le do­lu ol­du­ğu­na bak­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. An­cak o za­man ken­di ya­kın­la­rı­mız­dan baş­la­ya­rak, çev­re­mi­ze iyi bi­rer reh­ber ola­bi­lir, doğ­ru­la­rı ve gü­zel­lik­le­ri su­na­bi­li­riz. Ya­ni eği­tim­li olur­sak eği­te­bi­li­riz.

Al­lah Te­âlâ’nın in­san­lı­ğı eğit­mek için gön­der­di­ği pey­gam­ber­le­rin vâ­ri­si olan rab­bâ­nî âlim­ler, biz­le­ri eği­til­me­ye ça­ğı­rı­yor. On­lar her de­vir­de ol­du­ğu gi­bi bu­gün de ya­şan­tı­la­rıy­la, söz­le­riy­le in­sa­nı in­san ola­rak ya­şa­ta­bil­mek için ça­lı­şı­yor­lar. İn­san­lı­ğı hak­ka, ada­le­te, ba­rı­şa ve gü­zel­lik­le­re da­vet edi­yor­lar. Kalp­le­ri ge­çi­ci sev­gi­ler­den, ba­ki ola­na bağ­lı­yor­lar. On­la­rın ders ver­di­ği o mü­ba­rek ter­bi­ye okul­la­rın­da kı­ya­me­te ka­dar bu va­zi­fe de­vam ede­cek­tir.

Ken­di kur­tu­lu­şu­muz adı­na, di­ğer in­san­lar adı­na, in­san­lık adı­na, ar­tık bir an ön­ce bu in­san­lık oku­lun­da ye­ri­mi­zi al­ma­mız ge­re­ki­yor.

 

Muhammed Saki Erol

Çevrimdışı BentSahra

 • Yönetici
 • Üstad
 • *
 • İleti: 16 137
 • Rep +163/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • Estagfurullah El Aziym muhtacız sana
Ynt: İNSANLIK OKULU (M.SAKİ EROL)
« Yanıtla #1 : 16 Nisan 2014, 18:43:03 »
 :Ş :s :Ş


Allahım darlık verme kalbime mekân senin ..
İnsan arar,
Sadece arar,
Nasibini arar,
Nasibi kadar arar.
Ne bulursa lütfedildiği için bulur, Lütfedildiği kadar bulur.