Gönderen Konu: 7. Yarıyıl Hukuk Sosyolojisi Ders Notları  (Okunma sayısı 4282 defa)

Çevrimdışı mrkydr

  • Administrator
  • Üstad
  • *
  • İleti: 12 912
  • Rep +35/-3
7. Yarıyıl Hukuk Sosyolojisi Ders Notları
« : 20 Ekim 2014, 16:43:48 »
     
 Açıköğretim Sosyoloji 4. Sınıf 7. Yarıyıl Hukuk Sosyolojisi Ders Notları

Aşağıdaki Notlar Size En Az 50 Puan Aldırır. Daha Yüksek Bir Not İçin Bunlara Kitaplarınızda bulunan Ünite Sonlarındaki 10 Soruyu da Ekleyip Çalışın!

*Hukuk sosyolojisinin ortaya çıkmasındaki temel neden hukukun toplumsal yapıyla ilişkisi ve etkileşimi çerçevesinde ele alınıp incelenmesinin zorunlu olmasıdır.
*İnsan tarafından yaratılmamış ancak insanı etkileyen ve insan tarafından etkilenerek dönüştürülen alana Doğal Gerçeklik, İnsanların birlikte yaşamaları ve etkileşimleriyle meydana gelen davranışlara yön veren alana ise Toplumsal Gerçeklik denir.
*Emile Durkheim sosyolojinin kurucularındandır.
*Bireylerin kendilerini takip etmek zorunda hissettikleri resmi olmayan kurallara Norm denir.
*Resmi kurallar Formel Kurallar olarak adlandırılır. Resmi olmayan kurallar ise informel Kurallardır.
*Onaylanan ve onaylanmayan toplumsal tutumları belirleyen kurallara Toplumsal Norm denir.
*Bir gruba veya topluma mensup olanların uymak durumunda oldukları genelleşmiş ahlaki inançlara Toplumsal Değer denir.  Bu kurallara uymayanlara veya uyanlara uygulanan ödül ve cezaya Yaptırım denir.
*Hukuk üzerindeki sosyolojik çalışmalar daha çok Suç Hukuku alanında olmaktadır.
*Sosyoloji 19.yyda ayrı bir dilim dalı olarak ortaya çıkmıştır.
* “Hukuk, mahkemelerin uygulamalarına ilişkin tahminlerdir” Oliver Wendell.
* “Hukuk, yükümlülüklerin düzenlenmesinin ve şekillendirilmesinin spesifik soncudur.” Bronislaw Malinowski.
* Toplumsal bir kurum olarak İnançlar hukukun içerisinde yer almaz.
*Yüzyüze etkileşimin sınırlı olduğu toplumlarda İnformel kurallar yeterli olmaz.
*Bilinen en eski hukuk metinleri : Urukagina Y. , Salon Y. , Drakon Yasaları ve On iki levha kanunu.
*Dinsel bir sıfatı olmayan kimseleri tanımlamak için kullanılan sözcük Laik.
*Hammurabi Kodu’nda yer alan düzenlemeler : Suçlar, Ortakçılık Hukuku, Mülkiyet, Kölelik.
*Roma şehrinin kuruluşundan itibaren 753 ile MÖ 150 yılları arasında geçerli olan hukuk Yurttaşlar Hukukudur.
*Roma toplumunda sitenin temel gruplarının örgütlenme biçimi Genstir.
*Eski romada ayrıcalıklı yurttaşların sınıfının üyeleri Patrici olarak adlandırılırdı.
*Eski romada hukuk dallarına, genel eğlence ve yarışmalara bakan, sorumlu konsüllerin yokluğunda geniş yetkisi olan adli görevli Preatordür.
*On iki levha kanunu Miras hukukunu içermemektedir. İçerik : Ceza, Eşya, Borç ve Ceza Usul kanunudur.
*Roma hukukunun günümüzde etkisini hala kaybetmemesinin sebebi olan hukukçular MÖ II. Yy ortalarında yaşamışlardır. Bu döneme Klasik Hukuk Dönemi denmiştir.
*Eski yunanda thesmol Sözlü Yasa anlamına gelmekteydi. Nomoi ise Yazılı yasa.
*Eski yunanda sitede ciddi siyasal bunalım dönemlerinde yeni düzenleme yapmakla görevli kişi Thesmothet.
*Eski yunanda çoğu kent devletlerinde yönetici ya da yüksek görevlilere Arkhon adı verilirdi.
*Drakon Yasaları hemen her suça ölüm cezası öngörür. Çok serttir. Toplumsal sorunlara çözüm getirmemiştir.
*Orta çağ hukuku için önem taşıyan iki nitelik Eskilik-Muteberlik.
*Bir toplum grubunun  veya toplumun yapısı, kurumlarının birbiriyle sürtüşmesiz işlemesi Toplumsal Bütünleşme.
*Funk’a göre hukukun işlevleri : Meşrulaştırma ve yasallaştırma, iktidarı paylaştırma, uyuşmazlıkları çözme ve adalet dağıtma, toplumsal kontrolü sağlama, T. Yaşamı düzenleme, Toplumu ve bireyleri değiştirme.
*Sosyologlara göre toplumsal organizasyonları oluşturan üç temel öğe : Statü – Norm – Rol.
*Statü edinme şekilleri  : Edinilmiş – Kazanılmış. Baba kazanılmış bir statüdür. Genç,Yaşlı,kadın,erkek edinilmiş.
*Bürokratik Örgütlerin Karakteristikleri : Hiyerarşik Statü, İş Bölümü, Kodifiye Edilmiş Normlar.
*Durkheim’e göre hukuk toplumsal hayatta bir toplumsal bütünleşme mekanizmasıdır.
*Hukuku diğer davranış kurallarından ayıran temel özelliği Zorlayıcılık gücünün olmasıdır.
*Organizasyon yaratma ve toplumsal çerçeveleme anlamına gelen hukuk işlevi Toplumsal Yaşamı Düzenleme.
*Yaptırımların içeriklerine göre sınıflaması : Fiziki – Ekonomik – Toplumsal Yaptırımlar.
*Tutuklanma fiziki yaptırımların olumsuz olanlarına bir örnektir.
*Ekonomik ypatırımların olumlu uygulamaları : Taltif, Prim, Terfi, Edebiyat ve Spor Ödülleri.
*Özel bir çevreden itibar görme, toplumsal yaptırımların olumlu uygulamasına bir örnektir.
*Yaygın toplumsal Yaptırımlar : Hırpalama – Linçe Etme – İhraç – Kulak Bükme.
*Psikolojik Yaptırımlar : Pişmanlık ve Suçluluk duygusu olumsuz. Hoşnut olma Mutluluk duyma olumlu.
*Toplumsal kontrol mekanizmalarının tam olarak çalışmaması halinde Örgütsel kapama ve Sınırlandırma dvrye grr
*Durkheim Sapkın davranışların toplumlarda olumlu işlevleri olduğunu vurgulamıştır.
*Uyuşmazlığın çözünü için başvurulacak yöntemler : Arabuluculuk – Ombudsmanlık – Tahkim – Mahkeme.
*Dışımızda bulunan ve deney konusu olabilen her şey Olgu olarak tanımlanabilir.
*Hukuk sosyolojisi açısından hukuk çalışmalarında merkezde yer alan ifade Etkinlik.
*Olgu bilince bağlı değildir. Gözlenebilir. İrade dışıdır. Tarafsızdır.
*Hukuk sosyolojisini diğer disiplinlerden ayıran Hukukun toplumsal olgu olarak ele alınmasıdır.
* “ Eğer toplum varsa hukuku da oradadır.” Cicero.
*Doğal hukuk yaklaşımının temelinde Adalet vardır.
*Toplum haline gelmeden öce tabiat hali içerisinde yaşayan insanların kişisel olarak sahip oldukları bazı hak ve yetkileri siyasal topluma devretmeleri anlamındaki kuramsal söz Sosyal Sözleşmedir.
*İnsan doğası, İnsan Aklı ve Tanrısal düzen Doğal Hukuk için önemli olan etmenlerdir.
*John Austin İradeci hukuksal pozitivizmin temsilcilerindendir. Ona göre hukuk egemenin yaptırıma bağlanmış buyruklarıdır. Egemen, nüfusun çoğunluğu tarafından kendisine itaat edilen ve bir başkasına itaat etmeyen irade.
*John Austin’e göre hukukun 3temel unsuru:Egemen–Yaptırım–Buyruk. Yaptırım yasanın bağlayıcılığının gereğidir.
*Hukuku kendi içinde bir düzen olarak tanımlayan düşünce Normativist Hukuksal Pozitivizm.
*Hukuk sosyolojisine göre hukuksallığın ölçütlerinden birisi Normun Etkinliğidir.
*Hukuksal düzenlemenin gerçek dünyadaki yansıması Yargılamadır.
*Yaptırım Türleri : Pozitif-Negatif-Biçimsel-Örgütlü-Yayılmış-Tazminat.
*Takdir edilme Pozitif Yaptırıma örnektir.
*Yargılama usulü, yaptırımın türünün öngörülebilir olduğu yaptırımlar Örgütlü Yaptırımlardır.
*Örgütlü Yaptırımların en güçlü türü Pozitif Hukuk Yaptırımlarıdır.
* Toplumun her alanında görülen güç ilişkisi İktidardır.
*Yaşayan hukuk kavramını ortaya atan Eugen Ehrlich’tir. Toplum üyeleri bu kavrama etkin bir şekilde bağlıdır.
*Denetim türleri : Biçimsel – Biçimsel Olmayan.
*Hukuk yaklaşımlarından İradeci Pozitivizm egemen iradesini merkezine almıştır.
*Adalet kavramı üzerine kurulu olan hukuk Doğal Hukuktur.
*Hukuku bir etkinlik problemi olarak Hukuk Sosyolojisi ele almıştır. Yürürlük problemi olarak ele alan ise Hukuksal pozitivizmdir.
*Hukuk sosyolojisinin oluşumuna katkıda bulunan düşünürler : İbn-i Haldun, Montesquieu, Beccaira, Maine.
*Sosyolojinin babaları : Marx – Durkheim – Weber.
*Mukaddime adlı eser İbni Haldun’a aittir. İbni Haldun Umran İlmi bilim dalının da kurucusudur.
*Umran biliminin konuları : Vahşi Yaşam, Asabiyet, Devlet, Mülk.
*İbni Haldun’un düşüncesinde yer alan iki temel kavram Umran-Asabiyet.
*Asabiyet göçebe hayattan, yerleşik hayata geçiş sürecini açıklamaya çalışır. Mücadele,Korunmak,Kazanmak ve
Korumak anlamlarına gelir.
*Bedevi ve İptidai topluluklarda siyasi iktidarı elinde bulunduran müesseseye Riyaset adı verilir. Reislik anlamına
Gelir. Makamı işgal edenler en yaşlı ve saygın kişilerdir.
*Egemen olma, kurallarını ve kararlarını zorla kabul ettirme anlamına gelen ifade Mülktür.
*Kanunların ruhu isimli eser Montesquieu ya aittir. Yasalar,Gelenekler ve Davranış tarzı öne çıkan kavramlarıdır.
* Montesquieu’ya göre insanların, tüm vatandaşlar arasındaki bağı düzenlemek için meydana getirdiği kanuna
Medeni hukuk , Toplumlar arası bağı düzenlemek için meydana gelen kanuna Devletler Hukuku, Yönetenler ile
yönetilenler  arasındaki kanuna Siyasi Hukuk adı verilir.
*Klasik kronoloji okulunun kurucusu olarak sayılan düşünür Beccaria’dır.
*Toplumsal sözleşme teorisinin temelinde yer alan felsefi akım Yararcılıktır.
*Aydınlanma filozoflarına göre insan doğası hakkındaki yaklaşımların temel öğeleri:Hedonizm-Özgür İrade-Akılcılık
*Suçlar ve Cezalar adlı eser Beccaria’ya aittir.
*Antik Hukuk adlı eser Maine’ye aittir.
*Toplumsal bütünleşme ve dayanışma kalıplarındaki değişimleri analiz eden düşünür Durkheim, aynı süreci
Rasyonelleşme süreci bağlamında ele alan ise Weberdir.
*Marx a göre kapitalizmin hukuksal açıdan iki temel özelliği Sözleşme Özgürlüğü-Özel Mülkiyet.
*Maine tarihsel hukuk okulunun temsilcilerindendir.
*Durkheim’e göre 3 tür toplumsal olgu vardır. Durkheim Maddi bakımdan objektif-kollektif olgular ayrımını yapar.
*Durkheim’in teorisinde kutsal alem ve dünyevi alem ayrımı önemli bir yer tutar.
*Din olgusu Normatif yapılarda önemli yer tutar.
*Az Formelden Çok Formele Sıralama : Adabı Muaşeret-Formüller-Örf ve adetler- Ahlak-Din- Hukuk.
*Durkheim’e göre toplumsal dayanışmanın üç yüzü : Hukuk – Ahlak – Din.
*Durkheim için toplumsal evrimleşme süreci içinde yer alan temel olgular Toplumsal Farklılaşma ve Bütünleşme.
*Weberin teorisinde yer alan insan eylemleri : Geleneksel, Duygusal, Amaca Yönelik Rasyonel, Değer yönelimli rasyonel eylemler.
*Her zaman aynı şekilde icra edilen eylem geleneksel. Din etik ve estetik gibi değer sistemlerine yönelik olanlar Değer yönelimli
rasyonel, Rasyonel tercihler tarafından belirlenen davranışları ifade eden Amaca yönelik rasyonel Eylemdir.
*Webere göre modern hukukun oluşumu ve gelişimi üzerinde Kapitalizmin yakın ilişkisi vardır.
*Weber hukuku 3 şekilde sınıflandırmıştır : Karizmatik – Geleneksel – Formel Yasal Rasyonel Hukuk.

ÜNİTE SONU (ARA SINAV İÇİN BURAYA KADAR ÇALIŞMANIZ YETERLİ. FİNAL İÇİN TAMAMI!)

*Bilgi kültüre örnek olarak gösterilemez.
*Kültür Türleri : Beşeri – Bilimsel – Estetik – Maddi Kültür. Sosyolojik Anlamda Kültür Yoktur!
*Bilimsel Anlamda Kültür : Uygarlık  - Beşeri Anlamda : Eğitim
*Kültürün farklı yönlerinin birbiriyle ilişkili bir işleve sahip olmasına Entegrasyon denir.
*Latince Kural anlamına gelen kelime Maksim.
*Maksim’i genel geçer olan nesnel ahlak yasasının, öznel ilke olarak tanımlayan Kant.
*İnsanların davranışlarını uyarlarken karşılaştıkları sistemler Değerler ve Normlardır.
*Hukuka vücut veren en önemli etken İktidar’dır.
*Hukuksal düzenlemelerin en temel metni Anayasa.
*Sistem kuramını Autopoisesis kavramına dayandıran sosyolog Hiklas Luhmann.
*Yaşam Dünyası ile Sistem arasında ayrım yapan Jürgen Habermas.
*Hukukun Ekonomik Analizi adlı yaklaşım Richard A. Posner’ın adıyla anılır.
*Chicago Ekolü diye bilinen neo-klasik ekonomik yaklaşımı benimseyen hukukçu Richar A. Posner.
*Luhmann’a göre devletin kullandığı toplum sistemleri Siyaset sistemi – Hukuk Sistemi.
*Hukuk ve Ekonomi anlayışına göre hukuk ve ekonominin yönleri arasında yorumlayıcı yön yoktur.
*Axel Hagerstrom İskandinav Hukuksal Realizmin öncü düşünürlerindendir.
*Kapitalist toplumlarda hukukun Egemenliği temin etme zorunluluğu yoktur.
*Hiç kimsenin durumunu daha kötü hale getirmeden birilerinin durumunu iyileştirme Pareto Etkinliği.
*”Adaletin temel anlamı etkinliktir” Richard A. Posner.
*Kendi kendini yaratan anlamına gelen kelime Autopoiesis.
*Günümüzde insanların birbirleriyle ilişkileri Aile Hayatı için önem arz etmemektedir.
*Medya Mesajdır diyen ünlü iletişim bilimci McLuhan.
*Mcluhan’ın medya sınıflandırması : Sözlü – Yazılı – Basılı – Elektronik Kültür.
*Sözlü Kültür aşamasında en önemli duyu İşitme.
*Yazılı ve basılı kültürde kulağın yerini Göz alır.
*Modern toplum öncesi hukuk Statü Hukukudur. Modern Topluma özgü hukuk ise Sözleşme Hukukudur.
*Feodal sistemde feodal bağlılık ilişkisi Fief Sözleşmesi ile kurulurdu. Bu sözleşmeyle himayeye giren bey Vasal.
*Modern Hukukun sahip olduğu nitelikler : Yazılı – Soyut – Genel. İki Temel Öğe Birey ve Soyutluk.
*Modern hukukun dikkate almadığı faktörler : Cinsiyet – Din – Irk – Statü.
*Modern Hukukun iki temel öğesi olan birey ve soyutluk Liberal Hukuk Sistemini ortaya çıkarmıştır.
*Medeni kanuna göre hakim ilk önce Kanuna bakarak karar verir. Eğer kanunda yoksa Örf ve Adet’e göre karar verir. Eğer ki ikisinde de yoksa kendini kanun koyucunun yerine koyar ve karar verir. Buna Hukuk Yaratma denir.
*Ceza Hukukunda hakimin hukuk yaratma yetkisi yoktur.
*Geleneksel toplum yapılarında hukukun başlıca kaynağı Örf ve adettir.
*Toplumsal değişime etki eden faktörler : Fiziksel Koşullar – Nüfus  - Diğer Toplumlarla Temas – Teknolojik İcatlar
*Toplumsal değişimle birlikte toplum feodalizmden kapitalizme evrimleşmiştir. Marx.
*Toplumsal değişme ile birlikte toplumda mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçilmiştir. Durkheim.
*Toplum geleneksel otoriteden bürokratik otoriteye doğru evrimleşmiştir. Weber.
*Toplumda yapının Cemaatten Cemiyete evrimleştiğini düşünen Tönnies.
*Bireye verilen önemin artmasında Burjuvanın yükselişi önemli rol oynamıştır.
*Modern hukuk sisteminin oluşumunda nihai söz sahibi Devlettir.
*Modern hukukun insanlar arasında ayrım yapmaması Genel olma niteliğiyle alakalıdır.
*Modern toplumlarda hukuk belirlenmiş araçlara ulaşmak için değişken karakterli bir alet veya araçtır.
*Modern hukuk weber tarafından Rasyonel olarak tanımlanmıştır.
*Küreselleşmeyi kapitalizmin gelişme sürecindeki bir aşama olarak gören Şaylan.
*Küreselleşme süreci kapitalizmin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
*Küreselleşme süreci Ekolojik sistemi etkilememiştir.
*Küreselleşme Sürecinin simgeleyen oluşumlar : Bölgesel bütünleşme , Yerelleşme , Özelleştirme.
*Ulus devlete fazla ihtiyaç duymadan kendi kendini yönetme kabiliyeti kazanmaya Yerelleşme denir.
*Kapitalizm özellikle 16. Ve 18. Yüzyıllar arasındaki toplumsal düzeni ifade etmek için kullanılmıştır.
*Asker veya polisin yönetimi tekellerine alamamalarına yarayan siyasi siyasi yönetim Ulus-devlet.
*Davranış Kodu ; devletlerin u.arası aktörlerin davranışlarına ilişkin bazı prensipler ve kurallar bütünüdür.
*Uluslar arası af Örgütü sivil toplum kuruluşlarındandır.
*Çok Uluslu Şirketler : Shell – British Petrol – General Motors – Hansa Birliği.
*Davranış Kodlarına Örnek : OECD ilkeleri – ILO Deklarasyonu – BM Teknoloji Transfer Kodu vs.
*İnsan ilişkilerini ve davranışlarını belirleyen, devletin örgütlü gücünün desteğine sahip, maddi müeyyideleri bulunan kurallar Sert Hukuk.
*Uluslar arası ölçekte devletler sisteminin ortaya çıkışını simgeleyen Westefalya Modeli.
*Bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanabileceğini öne süren görüş Ampirisizmdir. Türkçeye deneycilik Olarak çevrilmiştir. İnsan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur. Boş bir levha gibidir.
*Bir düşüncenin veya bilginin geçerliliğinin ancak pratik sonuçlar itibarı ile ölçülebileceğini savunan Pragmatizm.
*Yargısal kararların verilmesinde sosyolojik ve psikolojik faktörlerin ampirik olarak araştırılması Kural Şüpheciliği
*Amerikan hukuksal realizmi Hukuksal Formalizme karşı ortaya çıkmıştır.
*Hukuksal kuralları hukuksal sonuç elde edilmesinde tek ve yegane kaynak kabul eden Hukuksal Formalizm.
*Hukuksal Formalizme göre yargısal kararlara ulaşma silsilesi içinde yer alanlar : Büyük Önerme – Küçük Önerme - Uyuşmazlık Konusu Olay – Sonuç.
*Sosyolojik hukuk okulunun kurucusu Roscoe Pound. Felsefi anlamda pound Pragmatizme bağlıdır.
*Eugen Ehrlich Modern hukuk sosyolojisinin kurucularındandır.
*Yargısal hükümlerin verilmesine kaynaklık eden normların ortaya çıkardığı hukuku Ehrlich Hükmü Hukuk olarakTanımlamıştır.
*Mantığı Unutun! Diyen hukukçu Eugen Ehrlich.
*Ehrlich e göre hukuku hukuk yapan unsur Hukukçular tarafından uygulanmasıdır.
*Toplumsal yapının bilinçli müdahalelerle yapılandırılmasına Toplum Mühendisliği denir.
*Hukukun toplum mühendisliği amacıyla kullanılabileceğini düşünen Roscoe Pound.
*Hukuk sosyolojisine giriş adlı kitap Nicholas Timasheff e aittir.
*Toplumsal Yapı Türleri ; ne etik ne emperatif, etik ama emperatif değil, emperatif ama etik değil, hem etik hem Emperatif.
*Grup değerlerinin üst düzeyde olduğu toplum türü Etik ama emperatif değil.
*Despotik güç odaklarının bulunduğu toplum türü Emperatif ama etik değil.
*Hukuk tarafından yaratılan düzen Hem etik hem emperatif.
*Hem kapitalizme hem de devlet sosyalizmine alternatif olarak sunulan ekonomik sistem modeli Sendikalizm.
*Değerler ve kültürler sosyolojisi Esprit sosyolojisi olarak adlandırılır.
*Hukuku belirli bir toplumsal çerçevede adalet fikrini gerçekleştirme girişimi olarak tanımlayan Georges Gurvitch
*Hukuk normlarına dayanarak hukuksal sonuçlara varılamaz ! Hukukun Belirsizliği.
*”Beyaz batılı heteroseksüel erkeğin değir yargıları” olarak nitelenişini ifade eden Postmodern Feminizm.
*Hukukun, erkek bedenlerine ayrıcalık tanıdığını, kadın bedenlerini marjinalize etme ve patolojik kılma yönünde Normlar tesis ettiğini ileri süren yaklaşım Postmodern Feminizm.
*İletişimsel eylem kuramı adlı eser Habermas’a aittir.
*Yaşam Dünyasının Hedefleri : Pratik Akıl – Ahlakilik – Kişisel Otonomi – İletişim. Amaçsal Rasyonalite Yok!!
*Hukukun toplumsal yaşam üzerinde giderek artışını ifade eden kavram Hukuksallaştırma.
*Burjuva devletten sosyal devlete doğru giden gelişimi ifade eden Hukuksallaşma.
*İnsan davranışlarına bilinçli bir amaç atfedilmesi anlamına gelen Amaçsal Rasyonalite.
*İnsanları gözetim altında bulundurmanın temelinde iktidar-bilme formları vardır. Foucaulty.
*Mahkumların hepsinin mutlak gözetimine dayalı olan hapishane inşa modeli Panaptikon.
*Modern toplumda temel uyuşmazlık çözüm mekanızması Mahkemedir.
*Hukukun meşrulaştırma ve yasallaştırma kavramı: hükümeti ve yönetim organlarını yasal bir temele oturtmak.
*Barış ve düzeni sürdürmekten ziyade bozulan düzenleyici çerçeveyi onaran hukuki işlev Uyuşmazlıkları çözme ve adalet dağıtma.
*Hukuku toplumsal hayatta bir bütünleşme mekanizması olarak gören düşünür Durkheim.
*Hukuk sosyolojisinin hukuk araştırmasının merkez meselesi Etkinlik.
*Olgu: Dışımızda bulunur- bilincin dışındadır-nesneldir-gözlemlenebilir.
*Hukuk sosyolojisi hukuku bir etkinlik problemi olarak ele alır.
*Doğal hukuk adalet kavramını merkezine alır.
*Egemen iradesi İradeci Pozitivizmin merkezinde yer alır.
*Hukuku kendi içinde bir düzen olarak ele alan Normativist Pozitivizm.
*Devlet hukukun bir parçası olsa da olmasa da toplum üyelerinin etkin bir şekilde uyduğu Yaşayan Hukuk. Ehrlich
*Montesqieu ya göre yönetenler ve yönetilenler arasındaki bağları düzenleyen siyasi Hukuk.
*alt yapı Üst yapı ayrımını Marx yapmıştır.
*Anomi Kavramı Durkheim tarafından geliştirilmiştir. Dinsel suçluluk ve insani suçluluk ayrımı da yapmıştır.
*Weber tarafından en fazla vurgulanan kavram Rasyonelleşme. Pozitivist ve yorumsamacı bir yaklaşım sergiler.
*Yaşam dünyası ile sistem arasındaki ayrım Jürgen Habermas için kuramın temelini oluşturur.
*Adaleti etkinlik olarak gören Richard Posner.
*Kapitalist toplumdaki hukuk ideolojisi Sübjektif İktidarı zorunlu olarak karşılaMAZ.
*Yeni medya ortamında hukuk; giderek daha öznel ve parçalı bir karakter kazanmaktadır.
*”Hakikati bulmak için en küçük kağıt parçasına, ölümlü insana verilmiş en güçlü kuvvetli hafızadan neredeyse daha fazla güvenir hale geldim” düşüncesi 19. Yüzyıl  düşünce yapısını yansıtır.
*Elektronik iletişim imkanlarının gelişip yoğunlaşmasından ulusal hukukun Mülkilik özelliği en fazla etkilenmiştir.
*Modern hukukun oluşumunda nihai söz sahibi olan güç Devlettir.
*Yargısal kararların tek ve yegane kaynağının hukuk normları olduğunu ileri süren Hukuksal Formalizm.
*Georges Gurvitch hukuksal değişim ve gelişime ilişkin hukuk sosyoloji alanını Jenetik Hukuk Sosyolojisi kavramıyla ifade eder.     


http://www.cimbommania.com/forum/aof/10/