Gönderen Konu: 7. Yarıyıl İletişim Sosyolojisi Ders Notları  (Okunma sayısı 4055 defa)

Çevrimdışı mrkydr

  • Administrator
  • Üstad
  • *
  • İleti: 12 912
  • Rep +35/-3
    Açıköğretim Sosyoloji 4. Sınıf 7. Yarıyıl İletişim Sosyolojisi Ders Notları

Aşağıdaki Notlar Size En Az 50 Puan Aldırır. Daha Yüksek Bir Not İçin Bunlara Kitaplarınızda bulunan Ünite Sonlarındaki 10 Soruyu da Ekleyip Çalışın!

*iletişim sağlama ve mesaj vermeye yarayan davranışlar : Kokular,Rozetler,Mekanın Düzenlenişi ve İnsanların bedensel temasları.
*Ahlak kurallarının nesilden nesile aktarılmasını iletişimin Toplumsal ve Kültürel boyutu olarak ele alabiliriz.
*İletişim sürecinin 3 temel öğesi : Kaynak – ileti – Hedef.
*Bir iletişim etkinliğinde konuşan,yazan, bir hareket yapan veya anlamı kodlayan birey yada grup Kaynaktır.
*İletişim sürecinde duygu ve düşüncelerin paylaşılması için üretilen sözsel,görsel,işitsel somut üretimler İletidir.
*İletinin 2 boyutu vardır : İçerik ve Yapı.
*Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır sözü iletişimde iletinin yapı boyutunu öne çıkarır.
*İletişim sürecinde kaynağın karşısında yer alan ve iletilen mesajların ulaşması amaçlanan Hedeftir.
*Bir sinyal taşıyan herhangi bir fiziksel araç veya iletiyi aktaran fiziksel ortama Kanal denir.
*Mesajın doğasını anlama,yorumlama ve çözümleme sürecine Kodaçlama denir.
*1960lı yıllarda dilbilim alanındaki çalışmalarda etkili olarak iletişim olgusunun, iletilerin yalın şekilde aktarımı olarak değil ; bir anlam üretim pratiği şeklinde ele alınmasına etki eden kurak Yapısalcılıktır.
*Kendisinden başka bir şeyi temsil eden ve imgeleyen şeye Gösterge denir. Herkes için aynı anlamı ifade etmelidir.
*Göstergelerin gösteren ve gösterilen olarak ikiye ayrılması gerektiğini düşünen düşünür C.S. Pierce
*Temsil ettiği nesne ile doğrudan benzerlik taşıyan ve onu canlandıran göstergeye Görüntüsel Gösterge denir.
*Haritalar görüntüsel göstergelere bir örnektir.
*Nesnesiyle doğrudan ve varoluşsal bağı olan göstergelere Belirtisel Gösterge denir.
*Bir şeyi temsil eden ama onunla doğal bir ilişkisi olmayan sembole Simge denir.  Simge, yanlızca Toplumsal uzlaşmayla kurulur.
*Nedensiz gösterge ifadesini kullanan düşünür F.Saussure.
*Uzlaşımsal şekilde göstergelerin nasıl kullanılması gerektiğini anlatan ve yazılı olmayan kurallara Kod denir.
*Dizim paradigmadan seçim yaparak oluşturulur.
*Göstergenin nasıl işlediğiyle değil nasıl üretildiğiyle ilgilenen düşünür R.Barthes.
*Bir şekerlik fotoğrafından hareketle eski bayramları hatırlayan kişi Yan anlamdan hareketle bu sonuca ulaşmıştır.
*Aristoteles’e göre insanlar hayvanlardan Dil Kullanımı ile ayrılmıştır.
*Dil ile söz ayrımını ilk kez yapan düşünür Saussure.
*Dilin, insanın duygusal dünyasındaki bazı seslerden kaynaklandığını ilk kez Demokritos öne sürmüştür.
*Teknolojik determinizmin öncü düşünürü İnnistir.
*MCLuhan’a göre kültür alanındaki asıl dönüşüm Matbaanın Bulunmasıyla yaşanmıştır.
*McLuhan İnsanlık tarihini 4 döneme ayırır : Elektronik Çağ – Edebiyat Çağı – Basım Çağı – Kabile Çağı.
*Matbaayı ilk kullanan ülkeler : Çin – Kore – Uygur – Japonya.
*İlk düzenli iletişim sistemi Ahamenidler tarafından kullanılmıştır.
*İletişim için yol ağı ve posta sistemi ilk olarak İdari ve Askeri amaçla kullanılmıştır.
*Basım alanındaki teknolojik gelişmeler XV. YY’ın ikinci yarısında başlamıştır.
*İletişim sosyal bilimler içinde bir çalışma alanı olarak ilk defa 20.YY’ın başlarında akademik olarak araştırılmıştır.
*Sosyal medya 5. Güç olarak anılmaktadır.
*Medyanın gücü çok sayıdan insan kalabalıklarına ulaşma kapasitesinden gelir.
*İlk kurumsallaşan kitle iletişim aracı Basındır.
*ABD’de 20. Yy’ın başlarında gazeteciliğin mihenk taşı olarak kabul edilen tarafsızlık ilkesinin ilan edilmesinde etkin rol oynayan olgu : Gazetecilik mesleğinin tarafsız olunmadan yapılamayacak olması olgusudur.
*Tüm dünyada medya aracılığı ile ilk kez naklen yayınlanan savaş I. Körfez Savaşıdır.
*II. Körfez Savaşında Amerika sesini ve görüşlerini tüm dünyaya yaymada medyayı kullanışlı bir araç olarak kullandı
*20.YY kitle iletişimin ilk çağı olarak adlandırılmaktadır.
*İletişim bilimcilerin daha çok zihinsel emek harcadıkları üç konu : Halkın aydınlatılması,bilgilendirilmesi ve manipüle edilmesinde medyanın yeri konusudur.
*Medya kuruluşlarının diğer işletmelerden farkı kamu yararına hizmet ettiği söylemidir.
*Medyanın yolsuzluk,anti demokratik uygulamalardan halkı haberdar etmesi ile gerçekleştirdiği kamu yararı işlevi kamuoyu oluşumuna katkı sağlaması.
*Dünya standart zamanının belirlenmesinde Bisikletin,Uçağın,Demiryolunun ve buharlı gemilerin icadı etkilidir.
*Dünya Standart Zamanının sağladığı kültürel kimliğin doğrudan ve yerel olandan uzaklaşması sonucu Kübizm glişti
*İletişim araştırmaları ilk kez 20.yy başlarında Amerikada yapılmıştır.
*İletişim, bilimsel araştırmalarda daha çok yeni iletişim teknolojileri ve araçları yönüyle araştırma konusu oldu.
*İletişim teknolojileri ve araçlarının ortaya çıkışında Askeri siyasi ve toplumsal ihtiyaçlar etkin rol oynar.
*II. Dünya savaşında en temel haber kaynağı Radyoydu.
* “Savaş zamanında sözcükler birer silahtır”Hitler.
*20yy başlarında gerçekleşen kitlesel hareketlerin en önemlisi Sosyalist Devrimdir.
*Osmanlıda modernleşme hareketlerinin halka anlatılması için hanedanlık tarafından çıkarılan gzte Takvim-i Vekayi
*Sosyalistler, belli ilkelerin yaygınlaştırılması ve rejimin benimsetilmesi çabalarında Sinemadan yararlandılar.
*Kızıl Ordu Troçki tarafından kurulmuştur.
*1929’da dünya ekonomik krizinin etkilerini hafifletmek için B.Devletlerin uygulamaya koyduğu program New Deal.
*Batıda geliştirilen iletişim teknolojilerinin geri planında öncelikli olarak askeri amaçlar vardır.
*İletişim çalışmalarının ilk yıllarında öncelik propaganda konusuna verilmiştir.
*Avrupa kökenli iletişim çalışmaları Marksizm’e dayanır.
*Kitle İletişim araçlarına yönelik yapılan araştırmalara yön veren temel soru iletişim araçlarının bireylerin tutum ve davranışları üzerinde yaptığı değişikliklerdir.
*Kim? Ne ? Kime ? Hangi Kanal? Ve Hangi Etki ile? Formülü Lasswell e aittir.
*Ana damar araştırma geleneğine bağlı düşünürler : Lasswell – Lazarsfeld – Shannon ve Weaver – Hovland.
*Bilgi üretimi geleneğini sermayedar, siyasetçi, ordu vb. gibi seçkinlerin ihtiyaçları için yerleştiren Lazarsfeld.
*Avrupadaki iletişim araştırmaları 1960lardan sonra başlamıştır.
*Kitle iletişimi alanında ilk çalışmaları Lasswell yapmıştır.
*ABD’de enformasyon ve eğitim bölümü için iletişimin ikna ve öğrenme üzerindeki etkilerini araştıran Hovland.
*İletişim alanında ilk ayrılma ve çatışma Lazarsfeld ve Adorno arasında yaşanmıştır.
* Lazarsfeld ve Adorno arsında yaşanan çatışma sonucu Lazarsfeld Yönetimsel ve Eleştirel İletişim Araştırması Üzerine Düşünceler adlı eserini kaleme almıştır.
*Gerbner önderliğinde Pensilvanya Üniversitesi Annenberg iletişim okulunda başlayan kültürel göstergeler projesinin amacı televizyonda yaratılan görsel dünyayı ve özellikle bu dünyadaki şiddetin miktarını saptamak.
*Gerbner yerleştirme çözümlemesinde bahsettiği yerleştirme kavramı ile Medyanın bir toplumdaki tutum ve değerleri ekip yetiştirmesini kastetmektedir.
*Gündem oluşturma görüşünü Cohen ortaya atmıştır.
*Suskunluk sarmalı kavramı Noelle-Neuman a aittir.
*Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının iletişim araştırmalarında önem verdiği soru İnsanlar Medya ile ne yapar?
*İzleyicilerin yarışma programlarını izlemesindeki 4 temel neden : Heyecan-Eğitim-T.Etkileşim-Kendini Takdir etme.
*Evrensel köy ve araç mesajdır gibi savları ile ünlenen düşünür McLuhan.
*Liberal yaklaşım düşünürleri : Gerbner – Lazarsfeld – Noelle-Neumann – McLuhan.
*Frankfurt okulu 1923te kurulmuştur. Tam adı Frankfurt Üniversitesi Toplumsal Araştırma Enstitüsü. Kuruluş amacı dönemin Almanyasında var olan akademik araştırmalara karşı bağımsız ve Marksist çalışmaların yapılması.
*Frankfurt okulu düşünürleri : Horkheimer  - Adorno – Lowenthal – Marchuse.
*Felsefe ve Eleştirel Teori adlı çalışma Marcuse’ye aittir.
*İletişimsel Eylem çalışmasıyla iletişimin insan özgürlüğünü geliştirmeye yönelik potansiyelini inceleyen Habermas
*Ekonomi Politik Yaklaşımın 1990lı yıllardan itibaren belirlediği 4 ana ilgi alanı : Küreselleşme, Deregülasyon, Birleşme, Sayısallaşma.
*Propaganda modelini Herman ve Chomsky geliştirmiştir.
*Britanya kültürel çalışmalarının kökü Hoggart ve Williams’a dayandırılır.
*Hoggart’ın kültürel çalışmalar içindeki önemi işçi sınıfı kültürünü akademi dünyasının içine sokmuş olmasıdır.
*Hegemonya kavramı Gramsci’ye aittir.
*İletişim araçlarının metinsel incelemelerine öncülük eden çalışmaları Hall yapmıştır.
*Encoding/Decoding adlı çalışmalar Hall a aittir.
*Metinlerin çoklu okumalara olanak sağladığı düşüncesi kültürel çalışmalar içinde İzleyicinin yükselişi yaklaşımını ortaya çıkarmıştır.
*Kültürel çalışmalar merkezinin siyasal ideolojiler üzerine araştırmaları Irkçılık üzerine yoğunlaşmıştır.
*Kültürel çalışmalar merkezinin altın çağını yaşadığı dönem : 1970lerin başından 1980lerin ortasına.
*Siyasi iktidarın cinsiyeti isimli eserin sahibi Cemal Bali Akal.
*Medyaya feminist yaklaşımlar adlı eser Van Zoonen’e aittir.
*Emeğin yeniden üretimi, evdeki emeğin ekonomik değeri gibi konuları elen alan yaklaşım Sosyalist Feminizm.
*Ulus devlet kavramı Kapitalizmin gelişme Döneminde ortaya çıkmıştır.
*19yydan itibaren ulaşım ve iletişim alanlarında yaşanan köklü değişim Yönetimin Merkezileşmesini sağladı.
*İlk telekominikasyon sistemi 1973te fransada kurulmuştur.
*Uluslar arası iletişim kavramıyla değiştirilmek istenen kavram Dünya İletişimi.
*U.arası düzeyde işleyen medya sistemleri MTV nin tüm uluslara aynı yayını yapmasıyla başlamıştır.
*Uluslar arası telekominikasyon birliğinin kısaltması ITU.
*İletişimin uluslararasılaşmasının temelinde yer alan iki düşünsel tasarı Liberalizm ve Aydınlanma.
*İlk modern iletişim ağı Telgraftır. Telgraf ilk olarak İngilterede kullanıldı. Afrika gibi bölgeler 1920’lerde bu ağa bağlandı. Uluslar arası Telgraf birliği ITU 1865te kuruldu.. Bu birliği BM 1947de tanıdı.
*Evrensel posta birliği 1874te İsviçrede kuruldu. Kısaltması UPU.
*İlk haber ajansları Telgrafın keşfiyle kurulmaya başlandı.
*Tüm dünyada gerçek anlamda ilk haber ajansı Havas’tır.
*Avrupa haber ajansları : Wolf – Reuter – AFP.
*BM 24 Ekim 1945te kurulmuştur.
*ABD ve SSCB arasında yaşanan soğuk savaşın arka planındaki neden Hiroshima ve Nagasakiye atılan N. Bombalar.
*Amerikanın Marshall kalkınma planına karşı olarak SSCB Molotof Planını geliştirmiştir.
*Colombo planı Güney ve Güneydoğu Asya bölgelerine yardım amacıyla uygulamaya konulmuştur.
*UNESCO’nun 1976 da Macbride başkanlığında yapılan 19. Genel kurulu Nairobi’de yapılmıştır.
*ABD UNESCO’dan 1984te ayrılmıştır.
*Yeni Dünya düzeninin en temel kavramı Neo-Liberalizmdir.

ÜNİTE SONU (ARA SINAV İÇİN BURAYA KADAR ÇALIŞMANIZ YETERLİ. FİNAL İÇİN TAMAMI!)

*Basın özgürlüğü mücadelesi Din,inanç,vicdan ve düşünce özgürlüğü mücadelesiyle iç içe geçmiştir.
*İlk gerçek gazete denilebilecek yayınlar 17yyda yayınlanmaya başlanmıştır.
*Bugünkü anlamda ilk gazete 1609da Strasbourg’da yayınlanmıştır.
*Basın özgürlüğü açısından bir klasik sayılan Areopagitica, John Milton’a aittir.
*Basın özgürlüğüne yönelik düşünceleriyle öne çıkan 1632-1704 arasında yaşamış düşünür John Locke.
*Basında 18yydan itibaren önem kazanan mücadele Parlemento tartışmalarının gazetelerde yayınlanıp yayınlanmaması konusudur.
*18yy sonlarında 19yy başlarında gazete ve dergileri desteklemeyen grup Toprak Soyluları.
*19yy aynı zamanda Sanayi Devrimi Yüzyılı ismiyle anılır.
*On Liberty (Özgürlük Üzerine) isimli eser John Stuart Mill’e aittir.
*J.S. Mill’in On Liberty eserinde basın özgürlüğünü haklı ve zorunlu gösteren sebep hükümet yada sivil toplum tarafından yanlış değerlendirilen bir düşünce aslında doğru olabilir.
*Basına getirilen ilk kapsamlı eleştiri kitabı 1859da yayınlanmıştır.
*II. Dünya Savaşından sonra batılı toplumlarda basına yönelik kişilerin temel haklarına saldıracak şekilde kötüye kullanımını önlemeye yönelik ve tekelleşmeye dönük düzenlemeler yapılmıştır.
*Basın özgürlüğü yerine iletişim özgürlüğü kavramı 1970lerde kullanılmaya başlanmıştır.
*İletişim Özgürlüğü kavramında kişinin görüş ve kanaatlerini iletebilme ve iletişim süreçlerini düzenleyebilmesine Vurgu yapılmıştır.
*Kamu hizmeti yayıncılığı ilk olarak İngilterede örgütlenmiştir.
*Batı avrupada radyo ve tvleri kar amacı güden şirketler 1980lerden itibaren yürütmeye başlamıştır.
*Deregülasyon Kuralsızlaştırma anlamına gelir.
*John Keane’in özel ilgiye değer gördüğü 5 sansür ; Silahlı Gizlilik – OHAL Erkleri – Yalan Söylemek – Korporatizm – Devlet Reklamcılığı.
*1867 tarihli Ali Kararnameyle birlikte kapatılan gazeteler : Tercümanı Ahval – Tasviri Efkar – Diyojen – Hülasatül Efkar
*Cumhuriyetin ilanından sonra kutlanan Gazeteciler/Basın Bayramı olarak kutlanan gazetecilerin ön sansür memurlarını matbaalarına almama eylemi 24 Temmuzda yapılmıştır.
*Basın özgürlüğünü güvence altına alan kanun Teşkilatı Esasiye Kanunu.
*Gazetelerin kapatılma yetkisi 1946da hükümetten alınıp mahkemelere verilmiştir.
*Neşir yoluyla veya radyo yoluyla işlenecek bazı cürümler hakkında kanun 1954te çıkmıştır. Bazı devlet görevlilerinin şöhret veya servetlerine zarar verebilecek suçları isnat etmekten men eden bir kanundur.
*Basın İş Kanunu 1961de kabul edilmiştir.
*Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yasası 1964te yürürlüğe girmiştir.
*Türkiyedeki yayın kuruluşları 1970 sonrasında sanayi sektörü içindeki işletmelerin yan kuruluşu haline gelmiştir.
*Yaşadığımız çağın Daniel Bell tarafından yapılan tanımı Sanayi Sonrası Toplum.
*Küresel Köy kavramını literatüre kazandıran Marshall Mcluhan.
*Günümüzde bilişim teknolojileri ile özdeş olarak kullanılan medya kavramı Yeni Medya.
*Henüz işlenmemiş olgular, rakamlar ve benzeri materyallere Veri denir.
*Verilerin anlamlı ve organize edilmiş biçimlerine Enformasyon,bunların da amaca en uygun şekilde kullanılabilecek duruma dönüştürülmesine bilgi denir.
*Bilişim teknolojileri : Mikro İşlemciler – Kablolu Tv – E-Posta – İletişim Uyduları- Radyo – Megafon – El İlanı – Gazete. Telgraf ve İnternet Yok!!
*Sanal evrende kimlik üretimi konularına odaklanan ve yeniden şekillenen toplumsal gerçekliğe değinen Robins ve Webster.
*Hiper Gerçeklik (Üst Gerçeklik) kavramı Jean Baudrillard’a aittir.
*Toplumsal ilişkiler kompleks biçimde üretim güçlerine ve dolaylı olarak da teknolojiye bağlıdır Karl Marx.
*Teknoloji hakkında karamsar olan / iyimser bir tablo çizen Harold İnnis / Marshall Mcluhan.
*İletişim araçlarını sıcak ve soğuk iletişim araçları şeklinde kategorize eden Marshall Mcluhan.
*Sıcak İletişim : Yazılı Medya  Soğuk İletişim : Telefon
*Yeni Medyanın en güçlü Temsilcisi İnternet.
*İnternette mesajların alt bölümlere ayrılıp ilgili yerlere gönderilmesi ve yeniden toplanmasını sağlayan Paket Anahtarlama.
*İnternette kullanıcılara sınırsız şekilde bir metinden diğerine geçişi sağlayan Hiper-Metin.
*İnternette geri bildirim Karşılıklı Etkileşimcilik kavramıyla ilgilidir.
*Araç üzerinden bireyin kontrolünün sağlanması olarak tanımlanabilen Kitlesizleştirme.
*Yeni Medya giderek dijital verilerin aktığı bir nehre dönüşecektir. Negroponte.
*Simulasyon kavramını sosyal bilimlere taşıyan kuramcı Jean Baudrillard.
*M.Mcluhan kullanılan medyanın toplum ve bilgi üzerinde, içeriğinden daha etkili olduğunu savunduğu kitabı Global Köy.
*İletişim araçları, iletişim sürecinde iletiye anlamını veren, duyma/düşünme ve davranış üzerinde etkili bir öğedir Mcluhan.
*Tüm verilerin 0 ve 1lerle mikro işlemcilerce tanınmasına Sayısal (Dijital) Teknoloji denir.
*İnternetin hem işlevsel hem ekonomik üstünlükleri hemde batıdaki egemen değerlere yatkınlığı nedeniyle sıra dışı bir başarıya ulaştığını savunan kuramcı Michel Gensollen.
*Posmodern kabilelerden oluşan yeni bir uygarlık olarak görülen siber uzayda Bedenin Yitimi/Bedensizleşme öne çıkmaktadır.
*Post modern kabileler olarak dile getirilen küçük elektronik topluluklara Sanal Cemaatler denir.
*Küreselleşme yeni medya düzeniyle ilişkilendirilebilir.
*Sanal cemaatlerde Marksist anarşist vb gibi grupların sadece kendileri gibi düşünenlerle birlikte olması Grup kutuplaşması.
*Sanal gerçekliğe karşıt olarak gerçek sanallık kavramını ortaya koyan Manuel Castells.
*Jurgen Habermas’ın bir toplumsal yaşam alanı olarak ele aldığı kavramsallaştırması Kamusal Alan.
*Kamusal Alanın başlıca kurumları Kitle iletişim araçları.
*İnternet ortamında çoğulculuk değil Çok seslilik söz konusudur.
*İnternet, modern toplumlarda kamusal alanın yok oluşuna direniş mekanıdır. Mark Poster.
*Enformasyon aktarımının gelişmiş ülkelerden diğerlerine tek yönlü gerçekleşmesi Elektronik Sömürgecilik.
*Günümüz toplumu sistematik ve sıkı denetim teknikleri üzerine kurulu bir toplumsal yapıyı müjdeliyor K.Kumar
*Bilişim teknolojilerinin iktidarları daha katı bir şekilde kurumsallaştırdığı görüşü Foucault’a aittir.
*Sanayi toplumunda çoğunluğa dayalı Parlementer sistem, yeni medya düzeninde yerini Katılımcı Demokrasiye bırakacaktır.
*Dahlgren’in siyasal kamusal alanın sergilediği 4 boyutu : Medya Kurumları – Medya Temsili – Sosyal Yapı – Sosyo Kültürel Etkileşim.
*Yönetilenlerin siyasal alana talep, şikayet ve önerileriyle dahil olması anlamına gelen kavram Siyasal Katılım.
*Jeremy Bentham’ın modern ve  seküler toplumlardaki sosyo ekonomik ve politik analizini yaparken kullandığı metafor Panoptikon.
*Enformasyon toplumlarında demokrasinin farklı bir nitelik alacağını ve enformasyon demokrasinin ortaya çıkacağını söyleyen kuramcı Yoneji Masuda.
*Ev alanı ve dış alan şeklinde ayrımlaştırılan kavram Devlet Alanı ve Toplumsal alan.
*Marshall’ın yurttaşlık hakkında sınıflaması Sivil Öğe – Siyasi Öğe – Sosyal Öğe.
*Üç tip mahremiyetten söz eden kuramcı T.H. Marshall.
*Karşı Ütopya türündeki romanlar : 1984, Biz ,Cesur Yeni Dünya, Fahrenheit 451.
*Toplumların tarihsel gelişimi sırasıyla : Sözlü Kültür – Yazılı Kültür – Görsel Kültür.
*Elektronik iletişime dayalı kültüre Görsel Kültür adı verilir. Eş anlamsı Digital Görüntü Kültürü.
*İnsanın ürettiği sembolik biçimleri sabitlemek için geliştirdiği ilk teknik araç Sözel Dil.
*İlk toplumlarda insanların düşünce ve davranışları sözcüklerin büyülü tınlamasıyla biçimlenmiştir Barry Sanders
*Zihin Soyutlama Düzeyi sözlü kültürde, okur-yazar kültüre göre daha düşüktür.
*Sözlü kültüre sahip olan toplumlar tutucudurlar.
*Sözlü topluluklarda kapalılığın nedeni iletişim araçları arasındaki farklarla alakalıdır.
*Walter Ong’a göre iletişim sadece konuşma diliyle olduğu, matbaa ve yazı kavramlarının olmadığı kültür Birincil K.
*Yüzyüze iletişimie dayalı olduğu için zaman mekan ayrışmasının görece daha az olduğu toplum Sözel Toplumlar.
*Sonsuz bir şimdiki zaman toplumu olarak nitelenen toplum Sözel iletişime dayalı sözlü kültür toplumları.
*Duyularımızın çeşitli şekillerde dışsallaştırılmasına İletişim Teknolojileri adı verilmektedir.
*Okur-yazarlığın nüfusun daha küçük bir kısmı tarafından gerçekleştirildiği toplum Ön Okur-yazar Toplum.
*Ön okur-yazar toplumlarda yazının çok az ve sınırlı amaçlar için kullanıldığı aşama Koşullu okur-yazarlık.
*Fonetik alfabe ilk kez yunan toplumunda ortaya çıkmıştır.
*Fonetik alfabeden sonra bilgiyi herkes için ulaşılabilir hale getiren Matbaa.
*Okuma yazma insanların soyut kategoriler halinde düşünmelerini sağlar.
*Okur yazarlığın sonuçları : soyut düşünebilme-analitik düşünme-eleştirellik-kendi üzerine düşünebilme.
*Belleği zayıflatan yazıdır. İnsanlar yazılmış olana güvenerek kendi belleklerini kullanma kapasitelerini zayıflatır Platon.
*Walter ong’a göre yaşam bilgisinin ve kültürel geleneğin yazıya dökülmesiyle insanlar geçmişin ayrımına varabilir.
*Okurun anlatılanda eksiklikler bulması ve yaratıcı davranışlar geliştirmesine izleyici girdisi denir.
*Kundera’ya göre edebi romanlar, okurların anında,sürekli ve herkese dair yargıda bulunma gibi kötü alışkanlıklara karşı okuru donatır. Bu özelliğine Düşünümsellik adı verilir.
*Yazılı kültürün dezavantajlarından birisi Statükocu olmasıdır.
*Kavramlardan çok imgelerle temellenen kültür Görsel kültür.
*Bulunmayan şeylerin yerini alarak onları zihinde canlandıran ve zamanlar canlandırdığı şeyden daha kalıcı olan kodlanmış görsel birimlere İmge denir.
*Eleştirerl görme, çağımız insanına farklı gerçeklik iddiaları karşısında kendisininkini savunacak bir donanım sağlar
*20.yy ortalarında mikro elektronik alanında yaşanan çok önemli buluşlarla ivmelenen dönemi ifade etmekte kullanılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT).
*2000-2003 yılları arasında mobil teknoloji pazarının %60ını oluşturan ülkeler Gelimiş Ülkeler.
*Dijital teknolojilere erişimde farklı gruplar ve bölgeler arasında kendini gösteren farklılık Dijital Uçurum.
*Dijital uçurum 1995-2005 arasındaki sürede teknolojilerin gelişmesiyle iyice azalmıştır.
*Yerküre çevresinde bugüne dek başka hiçbir iletişim aracında olmayan şekilde yaygınlaşan Mobil İletişim Tekn.
*Bilgi toplumu ve ağ toplumu üzerine yayınladığı çalışmalarıyla tanınan İspanyol sosyolog Michel Foucault.
*Televizyonun yıkıcı bir etkisi olduğunu düşünen Neil Postman.
*Televizyonun çocukluğun yok olmasına neden olduğunu savunan Meyrowitz.
*Araç mesajın kendisidir! Mottosuyla bilinen yaklaşımın sahibi Marshall McLuhan.
*İnsanlığın çağdaş kapitalist toplumlardan ağ toplumuna evrildiğini savunan Manuel Castells.
*Bourdieu: Mevcut yada potansiyel birtakım kaynakların ve olanakların karşılıklı olarak birbirlerini tanıyan yakın ilişki halinde olan kişiler arasındaki kurumsallaşmış dayanıklı ağlara bağlı olarak kümelenmesine Sosyal Sermayedir
*Televizyon,internet,web vs. sadece birer teknoloji değil, bir toplumsal ilişkiler bütünüdür Vincent Miller.
*İnternete atfedilen demokratiklik veya gerçeklik bazı boyutları yansıtmaktan uzaktır Evgeny Morozov. Ve bu riskleri görmekten kaçınanları tanımladığı kavram Siber-Ütopyacı. Farkında olanlar ise Siber Gerçekçi.
*B.İ.T e sahip olamadıkları için bazı toplulukların teknolojik bir dördüncü dünya oluşturması fikri Manuel Castells.
*Mobil teknolojiler ortak bir zaman algısına dayalı yeni ve evrensel bir ruh gelişmesine yol açtı Katz ve Aakhus.
*Katz ve Aakhus’un mobil teknolojiler ve toplumsal etkileri üzerine çalışmalarında öne sürdükleri kavram Apparatgeist.
*Ağlaşmış bireyselcilik tanımlamasının sahibi Barry Wellman.
*2010 yılı itibariyle 143 ülkede kullanılan 3G şimdi 340 milyon kullanıcı sayısını geçiyor.
*Mobil telefon teknolojisi paradoksal şekilde toplumsal bağları zayıflatır. Manuel Castells.
*2000li yıllar sonrasında sosyalleşme alanında öne çıkan eğilim Çevrimiçi Ağlar Yoluyla Sosyalleşme.
*Mobil teknolojiler toplumlar arasındaki uçurumun azaltılmasından çok açılmasına sebep olur Meyrowitz.
*Bir kültürün, gerçekliğin yada doğanın bazı görünümlerini açıklaması veya anlamasını sağlayan öyküye Mit denir
*Toplumda işbölümünü düzenleyen İletişimdir.
*İletişim sistemi, toplumsal örgütlenme yapısının ihtiyaçlarını karşılayacak bir tarzdadır.
*Mesajların çözümlenme ve yorumlanma sürecine Koda Açma denir.
*Liberal iletişim araştırmaları geleneğinde medyaya atfedilen 4. Güç sahip olduğu Denetleme ile alakalıdır.
* Ana damar ile eleştirel araştırma gelenekleri arasındaki temel fark kuramların yaslandığı toplum modeli ve yöntemlerin farklılığı.
*Eleştirel iletişim araştırmaları Amerikada geliştirilmiştir.
*Eleştirel Teori, Frankfurt okulunu ifade etmek ve onun yerine kullanılan bir kavramdır.
*Adorno ve Horkheimer in kültür endüstrisi kavramını eleştirme amacı kitle kültürünün aslında toplumsal denetim ve kapitalist topluma rıza üretmenin aracı olması.
*Birmingham kültürel çalışmalar merkezi adıyla bilinen kültürel çalışmaların temelini R.Hoggard ve R.Williams
*Cemal Baki AKAL’a göre kadınla erkek ilişkisi aynı zamanda bir iktidar ilişkisidir.
*U.arası iletişim ile aydınlanma ve liberalizmin arasındaki ilişki Egemenlik kavramı ile kurulabilir.
*Sömürge ülkelerine yapılan telgraf hattı yatırımlarının sebebi Güvenlik ve Denetim.
*U.arası haber ajansları Telgrafın icadi ile doğrudan ilişkilidir.
*Bir çok ses bir tek dünya başlığıyla hazırlanan McBride raporunda savunulan kavram Enformasyonun serbest ve Dengeli akışı.
*Geçmiş dönemlerden farklı olarak sadece yeni dünya düzeni ile başlayıp günümüze uzanan U.arası haber ajansları
*John Keane tarafından sıralanan modern sansür türleri : Ohal erkleri-Silahlı gizlilik-devlet reklamcılığı-korporatizm
*Cumhuriyetten bu yana basın kanunlarının tarihleri 1931-1950-2004
*Sözel kültürde insan deneyimi somuttur,nesnelleştirilmesi zordur.     


http://www.cimbommania.com/forum/aof/